Gospodarka odpadami w gminie
Od 1 lipca zmieniają się zasady zbiórki odpadów selektywnych

30.06.2017Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/177/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia 2014 r. Treść uchwały znajduje się tutaj. Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy nr 72 8093 0000 0039 2134 2000 0010. W tytule należy wpisać adres nieruchomości z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami”.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:
- zmieszane oraz segregowane - Dąbrowa Białostocka
- zmieszane oraz segregowane - Sołectwa

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Białostocka

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2016 rok

Ulotka do właścicieli nieruchomości

ABC segregacji odpadów, czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien:


Ulotka do mieszkamieszkańców bloków

Wzór deklaracji(DOC)
Wzór deklaracji(PDF)

1.Uchwały:
Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości niekłych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Uchwała Nr XXIV/143/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XXIV/144/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/146/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prze właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.