Sołectwo Kamienna Stara

Pasterka w Kamiennej Starej 2010 rok.Odpust Św. Anny w Kamiennej Starej 2010 rok.26 września 2010 r. w Kamiennej Starej odbył się sołecki festyn. Wykorzystując środki funduszu sołeckiego mieszkańcy zorganizowali doskonałą zabawę. Przy muzyce mogli bawić się starsi i najmłodsi. Szczególnie wielu emocji dostarczyły konkursy sprawnościowe. Jednak zanim doszło do wspólnej zabawy grupa mieszkańców odkrzaczyła otoczenie budynku wiejskiej świetlicy, oszkliła okna, posprzątała wewnątrz budynku oraz dokonała naprawy instalacji elektrycznej. Świetlica w Kamiennej Starej przed laty była znana jako miejsce świetnych wiejskich zabaw. Być może obecnie, po wielu latach gdy była nieczynna, powróci do swojej społecznej funkcji.
W niedzielę 1 sierpnia o godz. 12.30 w kaplicy p.w. Św. Anny w Kamiennej Starej została odprawiona uroczysta msza Odpustowa, której przewodniczył ks. dr Tadeusz Krahel - profesor Seminarium Duchownego w Białymstoku. Kazanie wygłosił proboszcz parafii św. Rocha w Białymstoku ksiądz prał. Tadeusz Żdanuk. We wstępie do Mszy św. proboszcz parafii św. Stanisława B. i M. w Dąbrowie Białostockiej, ks. prałat Wacław Lewkowicz przywitał wszystkich licznie zgromadzonych księży, parafian i gości na mszy odpustowej ku czci św. Anny.
Ksiądz kaznodzieja w swojej homilii przybliżył postać św. Anny, wspomniał o macierzyństwie jako darze i zadaniu każdej kobiety, oraz nawiązał do wydarzeń związanych z krzyżem, jakie obecnie mają miejsce w Warszawie,
Młodzież czynnie uczestniczyła w Liturgii Słowa, zaś wszyscy zebrani pięknie i głośno śpiewali razem z chórem parafialnym, który przygotował pan organista Kazimierz Gniedziejko. Na zakończenie mszy św. odbyła się uroczysta procesja odpustowa, której przewodniczył ks. Proboszcz Wacław Lewkowicz. W procesji wzięli udział parafianie niosący chorągwie i ołtarzyki, dzieci niosące różaniec i sypiące kwiaty oraz pozostali uczestnicy mszy odpustowej.
30 września 2009 roku w Kamiennej Starej odbył się Piknik Rodzinny. Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane przez mieszkańców.

 


Położenie:

Wieś położona jest na obszarze wysoczyznowym, w odległości ok. 10 km od Dąbrowy Białostockiej w granicach otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego. Część gruntów sołectwa znajduje się w granicach parku. Zabudowania wsi rozciągają się po obu stronach rzeczki Kamiennej.

Sołectwo usytuowane jest:

  • Od północy ogranicza rzeka Biebrza
  • Od zachodu przylega do gruntów wsi Kamienna Nowa
  • Od południa sąsiaduje z gruntami Nowej Wsi
  • Od wschodu ograniczają je grunty wsi Osmołowszczyzna

 

Przez wieś przebiega szlak turystyczny nr 2551 o długości całkowitej 181,3 km od PKS Morgowniki do Lipsk rynek PKS przez Piątnicę, Strękową Górę - Laskowiec -Barwik - Goniądz - Dębowo - Jagłowo - Ciemne - Horowianka - sz. Augustów Białyłystok - Trzyrzeczki - Kamienna Stara (ok. 3,5km) - Szuszalewo - Lipsk.

 

 

Historia:

Kamienna Stara jest jedną z najstarszych miejscowości gminy Dąbrowa Białostocka. Nazwa pochodzi od rzeczki Kamienna, płynącej wzdłuż zabudowań i wpadającej  do Biebrzy. Powstanie wsi wiąże się z okresem zagospodarowywania Puszczy Grodzieńskiej, która pierwotnie rozciągała się pomiędzy Prusami a Niemnem i przylegającą doń z południa Puszczą Białowieską. Rozlegle tereny puszczy podzielono w XVI w. na mniejsze obszary zwane leśnictwami. Obszar ten obejmowało leśnictwo nowodworskie i w I połowie XVI w. znajdowało się w rekach królowej Bony, jako zabezpieczenie wniesionego przez nią posagu. Na przełomie XVI i XVII w. z ramienia królewskiego funkcje leśniczego objął Piotr Wiesiołowski. Wówczas to granice obszaru leśnictwa opierały się na rzekach Sidrze, Brzozówce i już za Biebrzą - obejmowało lasy w okolicach dzisiejszych miejscowości Kunichy, Jaminy i Jaziewo. W wyniku postępów kolonizacji puszcza na wschodzie cofnęła się w początku XVII w. do rzeki Kamiennej.

 

Piotr Wiesiołowski często przebywał z rodziną w Kamiennej; tam też zmarła jego żona (1591 r.). Prowadził  on ożywioną działalność na tym terenie: zakładał wsie, fundował parafie (np. w Dąbrowie Białostockiej w 1595 r.), wznosił kościoły, przyczyniał się do powstania miast (Lipsk 1580 r.). On sam, a potem jego spadkobiercy, upodobali sobie dwór kamieński, obok którego założyli piękny, kwaterowy park dworski. Kamienna będąc rezydencja jednego z najmożniejszych magnatów tych czasów promieniowała kulturą na najbliższą okolicę. Później Kamienna stała się główną siedzibą Krzysztofa Wiesiołowskiego, syna Piotra i Zofii  Lubomirskich. Ten piastował godności starosty tykocińskiego, wasilkowskiego, supraskiego, mielnickiego, dzierżawcy Kleszczel. Był ekonomem grodzieńskim, marszałkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego żoną była Aleksandra Marianna z Sobieskich, ciotka króla Jana III Sobieskiego. Wiesiołowscy ufundowali wiele instytucji dobroczynnych i religijnych. We dworze kamieńskim koncentrowało się wówczas życie polityczne i kulturalne. Bywał w nim również Łukasz Górnicki, autor Dworzanina Polskiego. Krzysztof Wiesiołowski zmarł 19 kwietnia 1637 r. W Kamiennej zmarła w 1645 r. Aleksandra Wiesiołowska, wdowa po Krzysztofie. Zatem w I. 1574-1645 dwór ten był główna rezydencja Wiesiołowskich.

            Z rodem Wiesiołowskich związana jest budowa drewnianej kapliczki pw. św. Anny. Według miejscowej  legendy jej powstanie związane było z przypadkiem pogryzienia przez dworskie psy na śmierć chłopskiej córki Anny, która wracała z dworu do domu.

 

Kaplica ta jest najstarszą budowlą sakralną na Podlasiu. Drewniany kościół znajdował się obok letniej  rezydencji Wiesiołowskich, która nie zachowała się do dnia dzisiejszego. Kościół w Kamiennej, wielokrotnie remontowany, zachował do dzisiaj swój pierwotny wygląd i wystrój, a ze względu na swój wiek i osoby kolatorów jest jednym z najciekawszych obiektów zabytkowych województwa podlaskiego. W kaplicy znajduje się kamienna chrzcielnica z wyrytą datą- 1609. Corocznie, w święto św. Anny, które przypada na 26 lipca, odbywa się tu odpust. W pobliżu kościółka jest grób, w którym spoczywają prochy gen. Nikodema Sulika, jednego  z polskich dowódców w bitwie pod Monte Cassino, i jego żony Anieli.

 

>Prochy generała i jego żony Anieli zostały sprowadzone z Londynu do  Kamiennej Starej w  1993 roku i zgodnie z wolą rodziny spoczęły przy kaplicy św. Anny w otoczeniu kilkusetletnich lip.  Nikodem Sulik urodził się 15 sierpnia 1893 r. w Kamiennej Starej. Jego ojciec Jan i matka Katarzyna z domu Skoczkówna, byli rolnikami.

 

 

 

Krajobraz sołectwa

Krajobraz jest odzwierciedleniem dziejów okolicy i czasu obecnego. Jego kompozycja, tj. zestawienie i rozmieszczenie elementów w przestrzeni, także jakość tych elementów decydują o jego walorach. Krajobraz wiejski jest połączeniem natury z dziełami pracy ludzkich rąk.

Wieś ma charakter zwartej placówki o długości ok. 1,5 km. Po komasacji gruntów powstała też zabudowa kolonijna. Osią, wzdłuż której koncentruje się przeważająca cześć zabudowy wsi jest rzeczka Kamienna. Użytkowane w jej dolinie łąki oraz pozostałości łęgów jesionowo- olszowych są jednymi z cenniejszych elementów struktury przestrzeni przyrodniczej sołectwa.

Rzeka Kamienna bierze początek w północnej części wzgórz sokólskich i kieruje się w stronę Kotliny Biebrzy Górnej. Jest lewobrzeżnym dopływem Biebrzy o długości nieco ponad 15 km.

W otoczeniu wsi dominuje rolnicze użytkowanie gruntów i w związku z tym przestrzeń została przystosowana do warunków funkcjonowania współczesnego rolnictwa. Natomiast sama zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi zachowała wyraźne cechy tradycyjne, ujawniające się w układach przestrzennych zagospodarowania zagród oraz jeszcze licznie występującym budownictwie drewnianym i jego elementach dekoracyjnych. Zachowana zieleń wysoka oraz zagospodarowane przydomowe ogródki nadają wsi swoistego charakteru nawiązującego do dawnej tradycji.

 

 

 

Autor:   Zujko Krystian