Najnowsze wiadomości

Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

27.02.2014W dniu 26 lutego 2014 roku w godz. w biurze projektu odbyło się spotkanie zespołu projektowego w sprawie realizacji w 2014 roku zaplanowanego zakresu programowego i ilościowego projektu systemowego „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra - aktywizacja społeczno - zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka", realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście projektu oraz form pracy dostosowanych do potrzeb członków zespołu i zaplanowanych form pracy.
Na spotkaniu:
- omówiono sytuację kobiet i mężczyzn korzystających z pomocy społecznej (dane własne – sprawozdawczość 2013, 2012, 2011, 2010) w odniesieniu do występujących ograniczeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych działań projektowych;
- dokonano analizy ilościowej podopiecznych Ośrodka w odniesieniu do osób bezrobotnych, rolników korzystających z pomocy społecznej (statystyka- sprawozdawczość własna);
- przywołano prawny obowiązek przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
- omówiono tematykę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście sytuacji lokalnej i globalnej (analiza danych własnych, informacji i doświadczeń pracowników socjalnych);
- omówiono realizację standardu minimum w odniesieniu do uczestników projektu oraz założonych w tym zakresie wskaźników i rezultatów projektu;
- wskazano na powiązania działań zaplanowanych w ramach projektu z problemem segregacji na rynku pracy (warsztaty, zajęcia z doradcą zawodowym);
-wskazano na potrzebę aktywnego zachęcania mężczyzn do podejmowania niestandardowych działań, zapewnienia im wsparcia niezbędnego do przełamywania stereotypów w spojrzeniu na własną osobę oraz radzenia sobie z reakcjami otoczenia (warsztaty, zajęcia z psychologiem);
- przypomniano omawianą w latach poprzednich realizacji projektu, problematykę płci kulturowej, tzw. GENDER w kontekście stereotypów;
- omówiono źródła stereotypów płci oraz rodzaje dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej, obszary dyskryminacji na rynku pracy (pozioma, pionowa, uposażeń, elastyczność zatrudnienia, przemoc, krzyżowa).
Kwestie poruszone na spotkaniu miały na celu zaangażowanie i bieżące wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego.
Ustalono ramy procesu rekrutacji beneficjentów do projektu (sposób, zakres czasowy). Omówiono potrzeby i możliwości poszczególnych członków zespołu projektowego w celu sprawnego i zgodnego z harmonogramem przebiegu projektu. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność wzmożonej pracy socjalnej mającej na celu zapobieganie sytuacjom rezygnacji, przerywania przez beneficjentów udziału w Projekcie.
Udostępniono członkom zespołu poradnik - Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszelkie trudności w realizacji standardu minimum członkowie zespołu są obowiązani niezwłocznie zgłosić koordynatorowi projektu, który podejmie decyzję o zwołaniu zebrania zespołu bądź indywidualnym rozwiązaniu problemu.


Modernizacja SUW w Dąbrowie Białostockiej

27.02.2014Trwają prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Białostockiej.


Infrastruktura w ul. ks. J. Popiełuszko

27.02.2014

Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji i wodociągu w ul. ks. J. Popiełuszko.Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Kamiennej Starej

24.02.2014


22 lutego 2014 r. w Kamiennej Starej miała miejsce uroczystość oddania do użytku wyremontowanej świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej. Z tej okazji druhowie z miejscowej OSP otrzymali wóz strażacki. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wojewódzki Kapelan OSP ks. Wojciech Ejsmond, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego a zarazem Wiceprezes ZW OSP Mieczysław Baszko, Komendant Powiatowy PSP Wacław Greś, przedstawiciel UM w Sokółce Daniel Gałażewski jako przekazujący wóz strażacki, przedstawicielka „Fundacji Biebrzańskiej”.
Zadanie pod nazwą Remont z przebudową budynku świetlicy we wsi Kamienna Stara zostało zrealizowane w Ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w Ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na obszarze LSR, realizowane przez lokalną grupę działania o nazwie: Lokalna Grupa Działania „FUNDACJA BIEBRZAŃSKA” objętego PROW na lata 2007-2014.
Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 164.772,07 zł
Środki własne Gminy Dąbrowa Białostocka – 177.434,32 zł
Afrykański pomór świń

14.02.2014Samorzadowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku - Zawiadomienie

13.02.2014


Stypendium edukacyjne

13.02.2014

Do 28 lutego 2014 r. można składać wnioski o Stypendium Edukacyjne Burmistrza Dąbrowy Białostockiej (uchwała Rady Miejskiej i wniosek tutaj).


Ogłoszenie

12.02.2014

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 4 marca 2014 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce
będzie przyjmował zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2013.
Urząd Skarbowy prosi o zabranie przychodu za 2012 rok, w celu złożenia zeznania podatkowego.


Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

12.02.2014

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Zmiana sołtysa w sołectwie Kamienna Nowa

10.02.2014

10 lutego 2014 r. w sołectwie Kamienna Nowa odbyły się wybory nowego sołtysa, dotychczasowy zrezygnował ze swojej funkcji. Nowym sołtysem została pani Stanisława Wołczek.Nowe publikacje o Dąbrowie Białostockiej

03.02.2014

Pod koniec 2013 r. ukazały się dwie publikacje, w których są informacje o Dąbrowie Białostockiej i dąbrowskiej gminie. Wybitny znawca historii Podlasia prof. Adam Czesław Dobroński opublikował książkę pt. „Miasta województwa podlaskiego”. Zawarł w niej zwięzłe historie czterdziestu miast obecnego województwa podlaskiego, w tym Dąbrowy Białostockiej. Z kolei Artur Gaweł i Grzegorz Ryżewski, znani białostoccy historycy, wydali książkę pt. „Drewniane budownictwo dorzecza Biebrzy”. Zawarli w niej przykłady tradycyjnego budownictwa drewnianego, z uwzględnieniem charakterystycznych, dla danego środowiska, detali architektonicznych. Z terenu dąbrowskiej gminy zaprezentowany został drewniany kościółek z Kamiennej Starej, „zielona willa” z Różanegostoku, budynki mieszkalne z Hamulki, Jałówki, Jaczna, Grabowa, spichlerze z Jałówki, Kuderewszczyzny, Małowistej, wiatrak z Kamiennej Starej, kaplica cmentarna z Jaczna, krzyż przydrożny ze Sławna, kapliczka w żywej lipie z Suchodoliny. Publikacja została wydana nakładem Fundacji Biebrzańskiej.Afrykański pomór świń

03.02.2014


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

31.01.2014


List Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej do Komendanta Wojewódzkiego Policji

31.01.2014


XXXIII Sesja Rady Miejskiej

27.01.2014

24 stycznia 2014 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXXIII Sesji. Na początku obrad, przy zatwierdzaniu porządku sesji, na wniosek jednego z radnych, radni zdjęli z porządku punkt dotyczący ustalenia stawek za ścieki i wodę w Dąbrowie Białostockiej. W kolejnym punkcie obrad Komendant Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej przedstawił sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych przeznaczonych przez gminę Dąbrowa Białostocka na dodatkowe patrole na terenie miasta i gminy w roku 2013. Natomiast Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sokółce omówił zamiar reorganizacji komisariatu w Dąbrowie (likwidacja stanowisk dyżurnych i powierzenie policjantom innych obowiązków, przeniesienie dwóch etatów do Sokółki). W następnym punkcie księgowa SP ZOZ zaprezentowała wyniki finansowe swojej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala (dyrektor był w NFZ). O swojej działalności radnych i zebranych gości poinformowali delegaci do Powiatowej Izby Rolniczej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka oraz radni Rady Powiatu Sokólskiego. Pomimo zaproszenia na obrady nie przybył przedstawiciel SM „Mlekpol”. Skarbnik Gminy poinformowała radnych, że tzw. dodatek wyrównawczy dla nauczycieli za rok 2013 będzie wypłacony tylko dla nauczycieli stażystów w kwocie 6.269,94 zł. Pozostałe grupy awansu zawodowego przekroczyły wskaźnik określony Kartą nauczyciela. Przy zmianach w budżecie na rok 2014 radni wprowadzili dwie nowe inwestycje: przebudowa drogi gminnej nr 565 Kamienna Stara-Kamienna Nowa oraz drogi powiatowej 1230 w Kamiennej Nowej (inwestycja przewidziana jest na lata 2014-2015) oraz przebudowa przepustu i osadnika w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej. W następnym punkcie radni utrzymali na dotychczasowym poziomie taryfy opłat za ścieki w Różanymstoku oraz za wodę z hydroforni wiejskich. W dwóch następnych punktach radni załatwili odmownie skargi jednego z mieszkańców gminy na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej dotyczące: lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy ul. Armii Krajowej oraz przepustu na ul. Armii Krajowej. Na zakończenie obrad radni przyjęli stanowisko w sprawie zmian w dąbrowskim komisariacie i postanowili swoje stanowisko przesłać do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.Informacja o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej

16.01.2014

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 24 stycznia 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


XXII Finał WOŚP

15.01.2014

12 stycznia 2014 r. również w naszej gminie obył się XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu dnia 20 wolontariuszy zbierało datki do puszek w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku. Po południu w kinie Lotos miały miejsce występy artystyczne 16 zespołów i solistów oraz licytacja 54 przedmiotów. W całej akcji zebrano 12.000,00 zł: w puszkach było 6.285.09 zł, za wejście do kina widzowie zapłacili 1.114,95 zł, licytacja przyniosła 3.895,00 zł, anonimowy darczyńca przekazał 675,96 zł. Najwyższą cenę w licytacji uzyskano za piłkę nożną podpisaną przez piłkarzy Jagiellonii – 600 zł, a plakat XXII Finału WOŚP uzyskał 100 zł.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dąbrowie Białostockiej

13.01.2014
Życzenia na Boże Narodzenie

03.01.2014


Oddanie do użytku świetlicy w Kamiennej Starej

24.12.2013

24 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór techniczny, po remoncie i przebudowie, świetlicy w Kamiennej Starej. Wartość inwestycji wyniosła 344.720,29 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 137.876,00 zł. Wykonawcą zadania była firma KRB Budownictwo Krzysztof Bołtryk ul. Legionowa 14/16 lok. 110, 15-099 Białystok.

Nowe ogłoszenie

20.12.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o zwołaniu XXXII sesji Rady Miejskiej.


ATSO w oczyszczalni ścieków już funkcjonuje

20.12.2013

20 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej (system ATSO). Wartość inwestycji wyniosła 5.937.834,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PRO WP na lata 2007-2013 – 4.475.074,00 zł. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS ul. Piastowska 7, 16-400 Suwałki.
Odbiór żwirówki

19.12.2013

18 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór przebudowanej drogi gminnej Sławno-Jałówka. Na dotychczasowej drodze gruntowej powstała droga żwirowa. Długość przebudowanej drogi wynosi 1.532 mb. Wartość zadania to 197.640,09 zł. Wykonawcą robót była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka.
Gminne spotkanie opłatkowe

18.12.2013

17 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetnił Dąbrowski Chór Seniora, który wystąpił z koncertem kolęd.Budżetowa Sesja Rady Miejskiej

18.12.2013

17 grudnia 2013 r. obradowała XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Głównym punktem obrad był projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Radni przegłosowali go przy jednym głosie wstrzymującym się.Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79