Najnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

29.01.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.


Nagroda Burmistrza Dąbrowy Białostockiej za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka

28.01.2016

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

28.01.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


XIV Sesja Rady Miejskiej

28.01.2016

26 stycznia 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XIV sesji. Radni podjęli uchwały związane z budżetem gminy na 2016 rok oraz WPF na lata 2016 – 2024 i wycofali projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie. Rozpatrywali również uchwały dotyczące stawek opłat za wodę i ścieki, jednak zdecydowana większość Radnych opowiedziała się przeciwko podwyżkom. Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. wytyczenia i remontu dróg, oświetlenia ulicznego, odśnieżania i dowożenia dzieci do szkół odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.

Znany jest harmonogram PROW 2014-2020

25.01.2016

Ministerstwo Rolnictwa opracowało harmonogram wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W bieżącej perspektywie finansowej jest do rozdysponowania 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.
Harmonogram - informacja prasowa
Planowane terminy naborów wniosków mogą nieznacznie ulec zmianie w wyniku procedowania zmian PROW 2014-2020 w KE oraz przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
ROZWÓJ GOSPODARSTW
- „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników") – marzec 2016 r.
- „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych„) – marzec 2016 w następujących obszarach
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
• produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)
- „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – czerwiec 2016 r.
- „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego wwyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) – sierpień 2016 r. - termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
- „Wsparcie inwestycji wgospodarstwach rolnych” ( typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) – marzec 2017 r.
- „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”)–I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej
- „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa")–I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 r.
- „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”) – październik 2016 r.
- „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) - po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE – listopad 2016 r.
- „Pomoc narozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej naobszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) – I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej
ROZWÓJ TERYTORIALNY
Wsparcie inwestycji związanych ztworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, wtym inwestycji wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii” ( typ operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych") –terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru (nabory ogłoszone przez częśd SW)
- „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” ) – marzec 2016 r.-terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
- „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” –czerwiec 2016 r.-terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru
- „Wsparcie inwestycji wtworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, ipowiązanej infrastruktury” ( typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów") – lipiec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
- „Wsparcie inwestycji związanych ztworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, wtym inwestycji wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa") – sierpień 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
- „Wsparcie badao iinwestycji związanych zutrzymaniem, odbudową ipoprawą stanu dziedzictwa kulturowego iprzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego imiejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego") oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji wtworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dlaludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej") – kwiecień 2017 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
- „Transferwiedzyidziałalnośdinformacyjna”– listopad 2016r.
-„Wsparcie korzystania z usług doradczych” (typy operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”) – listopad 2016r.
- „Wsparcie dla szkolenia doradców”– listopad 2016r.
- „Współpraca”– listopad 2016r. − termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI
- „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 r.
- „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 r.
Źródło: https://www.minrol.gov.pl


Termin ucieka! Deklaracja organizacji pozarządowych

25.01.2016

Organizacje pozarządowe chcące korzystać z uproszczonej księgowości powinny do 31 stycznia 2016 roku złożyć deklarację. Organizacje mają obowiązek przesłania do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby stowarzyszenia, informację o wyborze prowadzenia ewidencji.
23 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Powyższy Dokument daje możliwość dla organizacji korzystania z uproszczonej księgowości.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla potrzeb podatku dochodowego od organizacji pozarządowych, zwanej „uproszczoną ewidencją”, oraz warunki jakim powinna odpowiadać ewidencja.
Do 31 stycznia organizacje pozarządowe chcące skorzystać z powyższego przywileju mają obowiązek przesłania do urzędów skarbowych właściwych dla siedziby stowarzyszenia, informację o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji. W zamian będą mogły prowadzić rachunkowość uproszczoną – książkę przychodów i rozchodów. Dla potrzeb zgłoszenia konieczne jest podjęcie uchwały bądź Walnego Zebrania, bądź Uchwały Zarządu, oraz przesłanie jej wraz z decyzją do Urzędu Skarbowego.
(Na podstawie DU z dnia 23.01.2016 roku poz. 2178)


Szkolenie z pierwszej pomocy dla seniorów

20.01.2016
Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Miejskiej

20.01.2016

XIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 26 stycznia 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nowe ogłoszenie

20.01.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11.01.2016

W tym roku społeczność dąbrowska również przyłączyła się do akcji WOŚP. Na ulicach miasta, a także w Różanymstoku, Zwierzyńcu i Nowym Dworze od rana kwestowało 15 wolontariuszy. Z puszek zebrano 7.118,26 zł, zaś całkowita suma, doliczając do poprzedniej kwotę uzyskaną z licytacji wyniosła prawie 11.150 zł.
Hitem licytacji stała się koszulka zawodnika Jagiellonii Białystok, Konstantina Wasiljewa, która została sprzedana za 650 zł. Dużą popularnością cieszyły się także dary Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego.
Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.100. rocznica urodzin

07.01.2016

W dniu 6 stycznia 2016 r. setną rocznicę urodzin obchodziła Pani Weronika Jurgilewicz z Brzozowa. Z tej okazji Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Pani Kierownik KRUS z Dąbrowy Białostockiej złożyli jubilatce najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, a także wręczono pamiątkowy grawerton, kwiaty oraz przekazano listy gratulacyjne od Pani Premier i Wojewody Podlaskiego.

Informacja

05.01.2016

Starostwo Powiatowe w Sokółce informuję, że z dniem 1 stycznia 2016 r. w budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia P. P. 24 uruchomiony został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad prawnych udzielać będą radcy prawni. Pomoc prawna świadczona będzie w ww. punkcie, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. , w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj.:
1. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 13:00
2. we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 – 17:00


Spotkanie informacyjne

31.12.2015

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych.

Spotkanie odbędzie się 08 stycznia (piątek) 2016 r. o godz. 12:00 w kinie "Lotos".


Nowe ogłoszenie

30.12.2015

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracy Referenta w Referacie RGG.


Sesja opłatkowa

29.12.2015

29 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetnił występ chóru nauczycieli Ad Rem z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli Radnym i przybyłym gościom życzenia. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.XIII Sesja Rady Miejskiej

29.12.2015

29 grudnia 2015 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XIII sesji. Radni podjęli uchwały związane ze zmianami w budżecie, wydatkami niewygasającymi, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok oraz wybrano przedstawiciela do Związku Komunalnego Biebrza. W programie sesji ujęty był projekt budżetu na 2016 rok oraz projekt WPF. Ze względu na uwagi Radnych oba projekty uchwał zostały zdjęte z porządku obrad.
Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. remontu i naprawy nawierzchni drogowych, ustawienia tablic informacyjnych na koloniach miejscowości odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.Spotkanie opłatkowe

22.12.2015

W dniu 21 grudnia 2015 r. w restauracji na Skarpie odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni, Księża oraz zaproszeni goście. Przy wigilijnym stole zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. Uroczystość uświetnił występ chóru "Dąbrowiacy" oraz dąbrowska schola.Spotkanie opłatkowe

22.12.2015
Nowe ogłoszenia

22.12.2015

Do BIPu zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Zarządzenie 80/2015.
- Zarządzenie 81/2015.


Nowe ogłoszenie

21.12.2015

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.


Wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej

21.12.2015

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej poświęcone omówieniu projektu budżetu gminy na rok 2016. Radni przenalizowali założenia do budżetu oraz zaplanowane inwestycje.
W posiedzeniu komisji wzięli również udział goście zaproszenie przez Burmistrza, przedstawiciele Firmy Eko - Farm Energia z Sokółki którzy zaprezentowali innowacyjną technologię wykorzystującą odpady produkcji rolnej w postaci biogazowni. Wykorzystanie najnowszej technologii pozwoli w sposób bezpieczny dla środowiska zamienić wyżej wymienione odpady na energię, ciepło oraz cenny nawóz. Firma jest zainteresowana posadowieniem takiej inwestycji na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
Następnie przedstawiciel firmy PETRA ENERGIA zaprezentował instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw domowych i przedstawił perspektywę niezbędnych działań ukierunkowanych na rozwój fotowoltaiki na terenie naszej gminy.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

21.12.2015
Głos Dąbrowy w wersji elektronicznej

17.12.2015

Najnowsze wydanie Głosu Dąbrowy można obejrzeć elektronicznie. Kolejne wydania będą dostępne w zakładce Działalność M-GOK Głos Dąbrowy.
Konsultacje projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

16.12.2015

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag dotyczących projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Na zgłoszenia uwag czekamy do 21 grudnia br., do godz. 15.00
Uwagi prosimy kierować na załączonym formularzu
Formularz uwag prosimy kierować na adres: biuro@owop.org.pl

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020Pismo w sprawie pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji

11.12.2015
Informacja

10.12.2015

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji.
Formularz zgłoszeniowy


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa

09.12.2015

W dniu 7 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa. W posiedzeniu komisji uczestniczyli członkowie komisji, Burmistrz Romuald Gromacki, Skarbnik Ewa Czarniecka, Zastępca Burmistrza Andrzej Wnukowski, Dyrektor MGOK Maciej Sulik oraz zaproszeni goście. Tematem posiedzenia były sprawy związane z wydawaniem i dalszym funkcjonowaniem lokalnej gazety „Głos Dąbrowy”, analiza budżetu gminy na 2016 rok oraz sprawy różne.


"Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" w ramach PROW 2014-2020

04.12.2015

Od 1 grudnia 2015 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” PROW 2014-2020.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja Rynku Rolnego jest odpowiedzialna za administrowanie działaniem „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” wdrażanych w ramach poddziałania:

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości.

Wnioski o przyznanie pomocy składne będą od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Pomoc będzie przyznawana rolnikowi aktywnemu zawodowo, który wytwarza produkty przeznaczone, bezpośrednio lub po przetworzeniu, do spożycia przez ludzi, w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości. Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” ma na celu wsparcie rolników przystępujących do unijnych lub krajowych systemów jakości i będzie udzielana jako roczna płatność motywująca, przez okres 3 lat. Wsparcie nie będzie mogło przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów jakości, określonego w rozporządzeniu.

Aby ubiegać się o przyznanie pomocy, należy wytwarzać produkty:
• których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub
• objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
• objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub
• integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r. poz. 547), lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
• zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Z pomocy w ramach działania może skorzystać rolnik, który:
• nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
• nie ubiega się o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem oraz któremu kwota ta nie została przyznana,
• jest posiadaczem co najmniej 1 ha użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1307/2013,
• otrzymał jednolitą płatność obszarową w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo w którym składa wniosek o przyznanie pomocy oraz złoży oświadczenie, że będzie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanie objęty pomocą.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów:
• kontroli, po której wydawany jest stosowny certyfikat,
• składki na rzecz grupy producentów,
• zakupu specjalistycznych publikacji,
• zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku IP.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji.

Łączna wysokość pomocy przyznanej beneficjentowi, ze względu na prowadzenie produkcji w ramach więcej niż jednego systemu jakości może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż równowartość 2 000 euro.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz dodatkowe informacje dotyczące możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach tego poddziałania, zamieszczone zostały na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Źródło:
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego PROW 2014-2020


Rolnictwo ekologiczne z przyszłością

04.12.2015

Zapraszamy do udziału w konferencji „Rolnictwo ekologiczne – metoda produkcji z przyszłością”, która odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Podczas spotkania przedstawiony zostanie Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020 oraz stan rolnictwa ekologicznego w województwie podlaskim. Będzie można również dowiedzieć się jak uzyskać wsparcie w ramach systemów jakości żywności oraz kiedy uprawa ekologicznych truskawek i malin może być opłacalna.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o potwierdzenie udziału do 7 grudnia 2015r. pod nr telefonu 86 275 89 19 lub drogą elektroniczną na e-mail: ajankowska@odr-szepietowo.pl
Program konferencji
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89