Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Napoje izotoniczne dla strażaków z OSP

05.05.2020

Biebrzański Park Narodowy otrzymał bardzo dużą ilość napojów izotonicznych od darczyńców wspierających akcję gaszenia pożaru na terenie Parku, który miał miejsce w dniach 19-26 kwietnia 2020r.
W dniu dzisiejszym tj. 05 maja 2020r. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej odebrał z bazy BbPN w Goniądzu napoje w ilości 1350 sztuk. Zostały one przekazane strażakom z jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka tj.: OSP Olsza, OSP Kamienna Stara, OSP Dąbrowa Białostocka, OSP Reszkowce i OSP Jaczno.
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

04.05.2020

3 maja 2020 r. w Dąbrowie Białostockiej uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w tym roku uroczystości rozpoczęły się modlitwą ekumeniczną pod pomnikiem generała Nikodema Sulika, odmówioną przez duchownych - ks. Waldemara Krutula z Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie Białostockiej oraz ks. Piotra Hanczaruka z Parafii prawosławnej w Jacznie. Następnie Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wygłosił przemówienie, po którym złożono wieńce i kwiaty w imieniu mieszkańców Gminy oraz zakładów pracy przez delegacje: Burmistrz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Adamem Wojteczko i Sekretarzem Gminy Leszkiem Kiejko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy i Radny powiatowy Jarosław Sulik, przedstawiciele drużyny harcerskiej Gladius i Proboszcz Parafii w Jacznie ksiądz Piotr Hanczaruk z młodzieżą. Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju obchody święta odbyły się z niewielką ilością osób i bez występów artystycznych.
Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Polski.

[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Życzenia z okazji Dnia Strażaka

04.05.2020

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

29.04.2020

Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

27.04.2020


BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 13:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

27.04.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 11 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 13:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Kasa Urzędu jest czynna w pok. nr 47 (hol Urzędu) od 11 maja do 22 maja w godz. 8-13.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Nowe ogłoszenie

27.04.2020

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 3,63ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 144, 145/1 i 145/2 w miejscowości Mościcha, gm. Dąbrowa Białostocka.

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 27 kwietnia o zgromadzeniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 2,8ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek w miejscowości Sławno.

- Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 27 kwietnia 2020r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 54 DJP (przeznaczonej do hodowli krów mlecznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 31, położonej w obr. ewid. 0034 Kamienna Stara, gm. Dąbrowa Białostocka.


Apel do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka

24.04.2020
„Bystrzaki – Przedszkolaki. Wsparcie dzieci i nauczycieli z Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej”

23.04.2020


„BYSTRZAKI – PRZEDSZKOLAKI WSPARCIE DZIECI I NAUCZYCIELI Z PRZEDSZKOLA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ”

W dniu 27.03.2020 r. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański poinformowała o wyborze do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Dąbrowa Białostocka wraz z Samorządowym Przedszkolem w Dąbrowie Białostockiej oraz Fundacją Akademia Nauki w Białymstoku, pn. „Bystrzaki – Przedszkolaki. Wsparcie dzieci i nauczycieli z Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej”.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Priorytet inwestycyjny. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.
Całkowita wartość projektu wynosi 127 237,50 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne to kwota 127 237,50 zł., w tym dofinansowanie z EFRR – 116 387,50 zł.
W ramach projektu planuje się wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci, takich jak innowacyjna matematyka na tabletach, uczenie metodą eksperymentu (laboratorium przedszkolaka) oraz wyjazdy edukacyjne. Projekt obejmuje również szkolenie dla nauczycieli z zakresu matematyki i eksperymentów przygotowujące do wdrożenia zajęć dla dzieci z laboratorium przedszkolaka i tabletowej matematyki wraz ze wszystkimi materiałami dydaktycznymi.
Projekt skierowany jest do 96 dzieci oraz 7 nauczycieli.
Celem projektu jest wzmocnienie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych nauczycieli, jakości edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych u dzieci, kompetencji społecznych, wspieranie postaw, kreatywności oraz pracy zespołowej.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 30.06.2021 r.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.