Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Konsultacje społeczne

30.06.2017
XXX sesja Rady Miejskiej

30.06.2017

28 czerwca 2017 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXX sesji. W sesji wziął udział Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Wicestarosta Jerzy Białomyzy. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wręczył nagrody za najlepszą pracę o gminie Dąbrowa Białostocka. Następnie Starosta przedstawił inwestycje, które są zaplanowane dla Gminy Dąbrowa Białostocka i będą wspólnie z powiatem realizowane.
Na sesji Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdanie finansowe MGOK w Dąbrowie Białostockiej oraz udzieliła Burmistrzowi absolutorium większością głosów. Radni podjęli także uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, zmian w Statucie Gminy Dąbrowa Białostocka, stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, załatwienia skargi na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.Od 1 lipca zmieniają się zasady zbiórki odpadów selektywnych

30.06.2017
Nowe ogłoszenie

30.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - bazy teleadresowe.Informacja o zbieraniu kart projektów

26.06.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza do wypełnienia karty projektu do LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Dzięki Karcie projektu możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie gminy.

Obszar rewitalizacji obejmuje:

Podobszar rewitalizacji 1: Sołectwa Grodziszczany, Grzebienie, Różanystok
Podobszar rewitalizacji 2: Dąbrowa Białostocka, ulice: Gen. Sulika, Armii Krajowej, Dworcowa, Krzyżanowskiego, Ks. Fordona, Ks. J. Popiełuszki, Południowa, Sikorskiego, Tuwima

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne.
Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji, ale powinny być planowane do realizacji na obszarze rewitalizacji.
Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.

Karty można pobrać i składać:
• w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej – sekretariat, pokój nr 19
• w formie elektronicznej, formularz dostępny na stronie: http://www.dabrowa-bial.pl/, w zakładce REWITALIZACJA, a następnie wysłać na adres mailowy dabrowab@beep.pl

Karty można składać od 26 czerwca do 14 lipca 2017 r.
Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.
Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

Osoba do kontaktów: Andrzej Wnukowski, email: awnukowski@dabrowa-bial.pl, tel. 85 7121 100


Remont przejazdu kolejowo-drogowego w Dąbrowie Białostockiej

23.06.2017

W związku z planowanym rozpoczęciem robót wymiany nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym w km 33,758 kat. „C” linii kolejowej nr 40 Sokółka – Suwałki w ciągu ulicy Kunawina w Dąbrowie Białostockiej Zakład Linii Kolejowych w Białystoku informuje, że wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.


Przymrozki wiosenne

23.06.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż w przypadku wystąpienia szkód w uprawach spowodowanych przymrozkami wiosennymi, istnieje możliwość złożenia do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej wniosku o ich szacowanie.
Wniosek należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2017 r. na odpowiednim formularzu, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: www.bialystok.uw.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pokój nr 15.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.