Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

SZAFING NIE SZOPING

17.07.2019

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

16.07.2019


Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Rodzaje przedsięwzięć:
1) Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji.

2) Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:
1) Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
2) Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
4) Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
5) Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

3) Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
- Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
- Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
- Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
- Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Beneficjenci:
Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”

Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Link do ogłoszenia o naborze:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok
tel. 887 447 795
(85) 749 94 88, fax (85) 746 01 66
e-mail: aloban@wfosigw.bialystok.pl
www.wfosigw.bialystok.pl


Nowe ogłoszenie

16.07.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.


Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie Łozowo

11.07.2019

W ramach podpisanej umowy udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka rozpoczęła się modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie Łozowo


Informacja o konkursie „Na wsi najlepiej”

11.07.2019

Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

10.07.2019


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej
w Dąbrowie Białostockiej

W budynku Samorządowego Przedszkola - Żłobka w Dąbrowie Białostockiej rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana dnia 04.12.2018 r. na kwotę dofinansowania 232 736,96 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów. Ogólna wartość zadania wynosi 258 300,00 zł. brutto.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe, zrywanie i rozebranie posadzek, usuwanie gruzu, przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych.

Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki wewnętrznej,
- roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 23.08.2019 r.


Informacja o naborze wniosków na wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

10.07.2019

Nowe ogłoszenie

08.07.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot.: Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.