Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Laptopiki w klasach I-III

18.03.2010

Uczniowie klas I-III w SP w Dąbrowie Białostockiej uczą się informatyki za pomocą laptopów dostosowanych do ich wieku, popularnie zwanych „laptopikami”. Sprzęt została zakupiony ze środków Urzędu Miejskiego.


Zebranie hodowców koni

18.03.2010

18 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się doroczne zebranie Terenowego Koła Hodowców Koni w Dąbrowie Białostockiej. W zebraniu wzięło udział 46 hodowców z terenu gmin Dąbrowa Białostocka i Nowy Dwór. Prezesem Koła jest Piotr Majewski z Brzozowa Kolonii. W czasie obrad mgr inż. Wiesław Niewińki kierownik Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku poinformował zebranych o planowanym chipowaniu koni, przewidywanych wystawach i championatach koni, programie hodowli konia sokólskiego, planowanym przeglądzie klaczek i ogierków jednorocznych i dwuletnich w Dąbrowie Białostockiej. Uczestnicy zebrania żywo dyskutowali nad problemami związanymi z hodowlą konia zimnokrwistego, jak również nad opłacalnością tej gałęzi działalności rolniczej.


Pomoc w wypełnianiu wniosków

18.03.2010

Od 15 marca 2010 r. rolnicy posiadający grunty na terenie gminy Dąbrowa Białostocka korzystają z gminnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.


Nauka zawodu rolnika w klasie wielozawodowej

11.03.2010

W nawiązaniu do spotkania w Urzędzie Miejskim z rolnikami z terenu dąbrowskiej gminy, które miało miejsce 16 lutego 2009 roku informujemy, iż nauka w klasie wielozawodowej (zawód rolnik) realizowana jest w trzech obszarach: uczeń zgłębia przedmioty ogólnokształcące na zajęciach w szkole, praktyczną naukę zawodu realizuje u pracodawcy (np. rolnika), zaś teoretyczne przedmioty zawodowe poznaje w trakcie wyjazdów miesięcznych (raz w roku) do Centrum Kształcenia Ustawicznego. Czas pobytu u pracodawcy zmienia się co roku: w pierwszej klasie wynosi: 2 dni u pracodawcy, 3 dni w szkole, w drugiej klasie 3 dni u pracodawcy, 2 dni w szkole i w trzeciej klasie 4 dni u pracodawcy, 1 dzień w szkole. Zawody rolnicze (np. rolnik, ogrodnik, pszczelarz) realizowane są w 3 – letnim cyklu kształcenia. Ważną sprawą jest fakt, iż uczeń rozpoczynając naukę w klasie wielozawodowej staje się pracownikiem młodocianym i podpisuje umowę z pracodawcą. Za wykonywaną pracę otrzymuje niewielkie wynagrodzenie. Zalicza mu się też czas spędzony w zasadniczej szkole zawodowej do stażu pracy. Po zakończeniu nauki w szkole absolwent przystępuje do egzaminu zawodowego (teoretycznego i praktycznego) i uzyskuje tytuł zawodowy. Otrzymuje także Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Dokument ten może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem. Wydawany jest w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej. Umożliwia podjęcie legalnej pracy w zawodzie w każdym kraju Unii Europejskiej.
Wymagane kwalifikacje do prowadzenia w gospodarstwie rolnym nauki zawodu to: przynajmniej średnie wykształcenie kierunkowe powiązane z zawodem, w ramach którego odbędzie się kształcenie i ukończony kurs pedagogiczny na instruktora praktycznej nauki zawodu. Podstawowe kwalifikacje zawodowe są konieczne, zaś kurs planuje zorganizować Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, podobnie jak to zrobił 3 lata temu, przed otwarciem klasy wielozawodowej (koszt kursu wyniósł wtedy ok. 350 zł). Uczeń realizując praktyczną naukę zawodu u pracodawcy otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę – dla pracodawcy to koszt (brutto) miesięcznie ok. 150 zł. Patrząc na wynagrodzenie, ale też na zakres pracy do wykonania przez młodocianego pracownika, nie są to koszty nadto wysokie. Pracodawcy potwierdzają, że jest to duża korzyść. Jednocześnie kształcąc młodocianego, pracodawca może przygotować sobie pracownika do dalszej pracy po ukończeniu szkoły. To niemierzalny zysk. I jeszcze jedna ważna kwestia: po zdaniu egzaminu zawodowego przez absolwenta szkoły pracodawca odzyskuje koszty kształcenia pracownika młodocianego w znacznej wysokości (4.848,46 zł przy okresie kształcenia 24 miesiące; 8.080,77 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy). Kolejna ważna informacja to taka, że rolnik zatrudniając pracownika młodocianego nie rezygnuje z ubezpieczenia w KRUS-ie, nie wzrasta też jego składka oraz prowadzi jedynie uproszczoną księgowość związaną z zatrudnieniem ucznia (źródło KRUS). Pozostałe elementy (włącznie z dofinansowaniem kosztów kształcenia) pozostają bez zmian.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia PP 24, tel (085) 7 121 124


Ogłoszenie o zamówieniu

04.03.2010

W BIPie Urzędu zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Placu zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim. Dostępne jest tutaj.


Ocena jakości wody

26.02.2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, dostępna jest „Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych w powiecie sokólskim w roku 2009.”


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

25.02.2010

Dnia 22 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w referacie BGK

16.02.2010

W BIPie została zamieszczona informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. tutaj.


Lista kandydatów

10.02.2010

W BIPie została zamieszczona lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Lista jest dostępna tutaj.


„Paszport do eksportu”

02.02.2010

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Wsparcie na projekty mające na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na nowych i zagranicznych rynkach - Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”

Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Seminarium informacyjne odbędzie się:
17 lutego 2010 r. (środa) – Białystok, RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8

Seminarium informacyjne będzie prowadzone przez pracowników Regionalnej Instytucji Finansującej, udzielających informacji na temat Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podczas seminarium zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące środków unijnych w zakresie wspierania projektów mających na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na nowych i zagranicznych rynkach. Seminarium w szczególności skierowane jest do przedsiębiorstw, które chcą:
- wejść na nowe rynki europejskie
- wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych
- zwiększyć udział sprzedaży na rynkach zagranicznych w ogólnej sprzedaży
- wypromować swoją markę na rynkach zagranicznych

W załączeniu znajduje się karta zgłoszenia uczestnictwa w seminarium informacyjnym oraz program.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

29.01.2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż trwają przygotowania organizacyjne do wdrożenia w 2010 roku realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W lutym br. odbędzie się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu. Na miesiąc marzec zaplanowano rekrutację uczestników projektu.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.