Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Wojewódzki finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym

21.05.2014

20 maja 2014 r. w Zespole Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się VI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów województwa podlaskiego. Konkurs organizowany został we współpracy z Podlaskim Kuratorium Oświaty i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Białostockiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Powiatu Sokólskiego oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Finalistom wręczone zostały dyplomy uzyskania tytułu finalisty konkursu, natomiast laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.
Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

21.05.201410 maja 2014 r. zostało zainicjowane kolejne działanie aktywnej integracji w ramach Projektu systemowego: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej warsztatach z doradcą zawodowym w okresie maj – czerwiec 2014 r. udział weźmie łącznie 30 osób zakwalifikowanych do udziału w edycji Projektu 2014. Z założenia program warsztatów ma wpłynąć na zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, a także nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy. Po ukończeniu warsztatów beneficjenci Projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w działania.
Osoby, które w tegorocznej edycji projektu zakwalifikowane zostały jako powracające, odbyły w maju zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym. Zajęcia prowadzone były w kierunku uaktualnienia i utrwalenia wiadomości w zakresie aktywnego poszukiwania pracy takimi jak: metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznanie z tematyką i komunikatywności, przyswojenie podstaw autoprezentacji i roli stresu w życiu człowieka.
Kolejnym działaniem, w którym wezmą udział uczestnicy projektu będą warsztaty kompetencji społecznych z psychologiem.
Informacja MOPS

19.05.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 roku, poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa zakłada wypłatę zaległych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami (przysługującymi do dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 14 maja 2014 r.), jak i bieżących świadczeń w/w osobom jeżeli spełniają warunki do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W tym celu niezbędne będzie złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej ( budynek Urzędu Miejskiego, pokój 24) stosownego wniosku w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ( tj. do dnia 15 września 2014 r.), a w przypadku gdy toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nową ustawą zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki innej osobie przyznano prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego oraz w przypadku zaprzestania sprawowania opieki.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do w/w zasiłku.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, świadczenie to przysługuje rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego, małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia ( składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87. ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz będą objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 15 maja 2014 r., koniecznym będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, aktualizacje wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy.

Wnioski oraz wszelkie niezbędne informacje udzielane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej (budynek Urzędu Miejskiego) ul. Solidarności 1, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod nr tel. 85 7121 153.


Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.

19.05.2014Informacja Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny"

14.05.2014

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany wspólnie z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.
Konkurs adresowany jest do:
§ organizacji pozarządowych,
§ grup nieformalnych, dla których osobowości prawnej użyczą podmioty wymienione w regulaminie
§ grupy nieformalne, występujące jak tzw. Inicjatywa DL

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo.


W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
§ zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają
z konkretnych potrzeb danej społeczności,
§ będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
§ będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały lokalne zasoby.

Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych. Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji, w tym przynajmniej 5% w postaci finansowej.

Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie:
- od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – wnioskodawcy z Gmin: Sokółka i Szudziałowo
- od 1 czerwca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. – wnioskodawcy z Gmin: Dąbrowa Białostocka i Korycin.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 27 maja 2014 r. do godz. 16.00


Regulamin konkursu i formularz wniosku można uzyskać w siedzibie Fundacji SFL
– Plac Kościuszki 9 w Sokółce lub pobrać ze strony internetowej www.sfl.org.pl.

Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel. 85 711 57 00,
e-mail: fundacjasfl@gmail.com

Osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy na szkolenie w sprawie wypełniania wniosków, które odbędzie się w siedzibie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” 15 maja 2014 r. o godz. 11.00 !!!
Regulamin tutaj.


Obwieszczenie w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Armii Krajowej

12.05.2014Wizyta Jego Ekscelencji Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (6.05.2014 r.)

07.05.2014


Nowe ogłoszenie

06.05.2014

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.