Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Przebudowa drogi powiatowej 1254B Brzozowo – Suchodolina – Sławno – Jałówka - Została zakończona

01.10.2018


Przebudowano drogę o łącznej długości 7674,33 m. Droga posiada przekrój szlakowy z jezdnią bitumiczną szerokości 5,50 m (6,00 m na przepuście w KM 7+551) i obustronnymi poboczami szerokości 1,25 m (1,50 m na przepuście w KM 7+551). Poza terenem zabudowanym zostały wykonane pobocza żwirowe, a w miejscowościach przekrój szlakowy został zamieniony na przekrój uliczny z utwardzonymi poboczami spełniającymi rolę chodników dla pieszych, co w znacznym stopniu zwiększyło bezpieczeństwo ruchu pieszego. Spadek jezdni daszkowy 2 %. Spadek poboczy 2 % (pobocza utwardzone) oraz 6 % (pobocza żwirowe). Profil podłużny drogi wykonano na przeważającej części w lekkim nasypie, ale w dostosowaniu do istniejącego terenu i zagospodarowania działek sąsiednich. Celem prawidłowego odwodnienia drogi i uniknięcia zalewnia przyległych posesji wykonano renowację istniejących rowów usytuowanych wzdłuż drogi. Roboty polegały na profilowaniu skarp i przeciwskarp do nachylenia 1:1,5 oraz dna rowu oraz obsianie trawą po zakończeniu przebudowy drogi. Wykonano także przebudowę istniejących przepustów pod drogą. Na przyległe nieruchomości wykonano zjazdy: na terenie zabudowanym o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, poza terenem zabudowanym o nawierzchni żwirowej, na drogi gminne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto wykonano utwardzone dojścia do kapliczek zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego przebudowanej drogi. W rejonie przystanków komunikacji dalekobieżnej utwardzono pobocza szerokości 1,25 – 2,00 m w dostosowaniu do istniejącej szerokości pasa drogowego z dojściami do wiat przystankowych, a w Suchodolinie wykonano zatokę autobusową szerokości 3,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, na wysokości szkoły w Suchodolinie wykonano wyniesione przejście dla pieszych. W Jałówce, na odcinku drogi w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła wykonano zatoki postojowe po obu stronach drogi.

Parametry drogi po przebudowie:
• kategoria drogi: powiatowa
• klasa drogi: L
• kategoria ruchu: KR2
• prędkość projektowa: 50km/h
• obciążenie: 100kN/oś

W ramach przebudowy drogi uzyskano:
• Powierzchnia jezdni 42220,32 m2
• Powierzchnia poboczy żwirowych 15398,13 m2
• Powierzchnia poboczy utwardzonych 3294,98 m2
• Powierzchnia zatoki autobusowej w Suchodolinie 116 m2
• Powierzchnia zatok postojowych w Jałówce 449,70 m2


Roboty budowlane dot. projektu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Jałówka”

28.09.2018


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rozpoczęto roboty budowlane dotyczące projektu „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego w miejscowości Jałówka”
Wartość zadania wynosi - 2 993 800,00 zł


Zadanie jest realizowane w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Informacja Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.09.2018

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przeprasza mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka, którzy chcieli wziąć udział w spotkaniu dotyczącym Programu „Czyste Powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” (24.09.2018 r. o godz. 18:00 w kinie Lotos).

Spotkanie nie odbyło się z przyczyn od nas niezależnych.

Informacja o nowym terminie spotkania zostanie podana na stronie http://dabrowa-bial.pl po uzgodnieniu z organizatorem spotkania.


Bezpłatne badania mammograficzne

24.09.2018Informacja Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

20.09.2018
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka na spotkanie poświęcone Programowi „Czyste Powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” , w którym można uzyskać dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Więcej informacji w załączniku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24.09.2018 r. o godz. 18:00 w kinie Lotos w Dąbrowie Białostockiej.

Załącznik


Zaproszenie BPN do udziału w wydarzeniu pn. „Zwierzęta nocy”

20.09.2018
Nowe ogłoszenie

18.09.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


Pomoc klęskowa dla rolników

17.09.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rusza-pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-straty-spowodowane-susza.html

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.