Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Podsumowanie Projektu realizowanego w ramach EFS

13.12.2012Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jako cel główny przyjął zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowe oraz pracujących w nisko dochodowych gospodarstwach rolnych, korzystających z pomocy społecznej. Działania podjęte w ramach projektu miały na celu zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Na spotkaniu informacyjnym w dniu 22 marca 2013 r. mającym na celu zapoznanie zainteresowane osoby z założeniami projektu, rozpoczęto rekrutację uczestników. Do Projektu zakwalifikowano 34 osoby w wieku 15 – 60 lat, mieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


W sierpniu br. rozpoczęło się pierwsze z przewidzianych na 2013 r. szkoleń, tj. „Kursu prawa jazdy kat. B” zorganizowane dla 14 osób biorących udział w tegorocznym projekcie. 60 godzinny kurs trwał do końca listopada 2013 r. Uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.W ramach działań aktywnej integracji w okresie sierpień - wrzesień br. odbyło się 100 godzinne szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w którym wzięło udział 5 uczestników (w tym trzy kobiety) projektu. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników.W okresie 09.09.2013 r. – 17.10.2013 r. 5 beneficjentów zrealizowało kolejny etap realizacji zawartych kontraktów socjalnych, tj. 155 godzinne szkolenie „Spawacz metodą MAG-135”. Uczestnicy szkolenia przeszli cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs został zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach aktywnej integracji było szkolenie „Księgowanie przy pomocy komputera”, trwające w okresie październik - listopad. Nabycie umiejętności do pracy w zakresie księgowości dziewięciu uczestnikom projektu zapewnił 98 godzinny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności do wykonywania zawodu związanego z księgowaniem komputerowym.Aktywizacja społeczna oraz zawodowa uczestników Projektu obejmowała zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystali z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 17 osób. Warsztaty prowadzone były w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
W ramach aktywizacji społecznej zorganizowane zostały warsztaty kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były w kierunku zwiększenia motywacji podopiecznych do aktywnego działania, gotowości do zmian, podniesienia zdolności komunikacyjnych, asertywności oraz pracy w zespole. W trakcie 20 godzinnych warsztatów uczestnicy dążyli do poznania swoich predyspozycji, a także zwiększenia efektywności radzenia sobie przy rozwiązywaniu problemów.
W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparciem dochodowym w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pracą socjalną.
W działaniach aktywnej integracji uczestniczyło 34 beneficjentów.
Realizując Projekt w 2013 roku Ośrodek osiągnął następujące rezultaty:
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów kompetencji Społecznych i konsultacji indywidualnych;
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów z doradcą zawodowym i konsultacji indywidualnych;
- 14 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu prawa jazdy kat. B.,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Spawacz metodą MAG-135”,
- 9 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Księgowanie przy pomocy komputera”
- 1 osoba uzyskała certyfikat o odbyciu konsultacji i zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym
- 1 osoby uzyskała certyfikaty o odbyciu zajęć i konsultacji indywidualnych z psychologiem
- 34 osoby zrealizowało kontrakty socjalne i zakończyło udział w projektach aktywnej integracji.


Kanalizacja sanitarna w ul Skłodowskiej (zaułek)

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji 176 mb. kanalizacji sanitarnej w ul. Skłodowskiej (zaułek). Wartość zadania wyniosła 48.251,49 zł, a jego wykonawcą firma SAN-KAN Jarosław Sadanowicz, ul. Sikorskiego 64 16-100 Sokółka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.


Kanalizacja w ul. Dworcowej i Armii Krajowej

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji 739 mb. kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Armii Krajowej. Wartość zadania wyniosła 396.663,93 zł, a jej wykonawcą było konsorcjum firm: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.


Wodociąg w ul. Armii Krajowej

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji 119 mb. sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej. Wartość zadania wyniosła 37.323,00 zł, a jej wykonawcą było konsorcjum firm: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.Informacja Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie wycinki drzew

12.12.2012Zakończony remont na ul. Wojska Polskiego

10.12.2012

W połowie września br. zakończony został remont nawierzchni i chodnika w ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 670 Osowiec-Suchowola-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa. Łącznie wykonano jezdni 0,660 km i chodnika 0,633 km. Roboty polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej, poprawie odwodnienia, wykonaniu nowych chodników oraz powiększeniu skrajni pod wiaduktem kolejowym. Wartość zadania wyniosła 833.945,24 zł, a jego wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka. Inwestorem był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Informacja o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej

10.12.2012

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 18 grudnia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Odbiór drogi asfaltowej w Harasimowiczach

06.12.2012

5 grudnia 2012 r. w Harasimowiczach miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanego mostu i drogi powiatowej 1245 B Harasimowicze – Wielki Staw. Długość wyasfaltowanej drogi wyniosła 2,87 km. Wartość inwestycji to 1.280.863,00 zł, z tego: dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 640.431,00 zł, Starostwo Powiatowe w Sokółce – 320.216,00 zł, Gmina Dąbrowa Białostocka – 320.216,00 zł. Inwestorem zastępczym był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, a wykonawcą były firmy: STRABAG Sp. z o.o. Dyrekcja Płn.-Wsch. PF Oddział Białystok Grupa Augustów oraz Usługi Drogowe Krzysztof Błahuszewski ul. Witosa 106, 16-100 Sokółka.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Białostocka

06.12.2012

W roku 2013 gmina Dąbrowa Białostocka przystąpi do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2014-2020. Wspomniany okres to również lata, w których będą dostępne nowe środki unijne. Pragnąc opracować Plan, jak najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców, zwracamy się do Państwa z propozycją jego współtworzenia. Swoje propozycje mogą Państwo zgłaszać do 30 czerwca 2013 r. drogą meilową na adres: dabrowab@beep.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1, a także za pomocą pisma pozostawionego w kancelarii Urzędu. Jedynym warunkiem zgłoszenia propozycji jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.