Ważne wiadomościNajnowsze wiadomościPodpisanie Umowy

09.07.2020

9 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie a Euro – Projekt Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Tomasz Jacyniewicz w Białymstoku.

Umowa zawarta została w ramach realizowanego projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Jest to projekt partnerski, gdzie liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Mieszkania wspomagane realizowane są w pięciu podlaskich gminach tym w Gminie Dąbrowa Białostocka.
Celem Projektu jest opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI).
Założeniem projektu jest opracowanie modelu/standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych, który ma przyczynić się do dobrej jakości usług realizowanych na rzecz ONI w najbliższym środowisku, zwłaszcza w następujących obszarach możliwości dostępu do pomocy osobistej, odpowiedniej opieki oraz treningu, poradnictwa i rewalidacji osobistej oraz innych usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Podpisana umowa dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania robót remontowych i adaptacyjnych lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z wiatrołapem i schodami zewnętrznymi, celem dostosowania go do potrzeb mieszkania wspomaganego, znajdującego się w budynku w miejscowości Różanystok 4/1, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Jałówka

09.07.2020

Podpisanie Porozumienia

08.07.2020

8 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka, reprezentowaną przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. mgr inż. Dariusza Wojteckiego w uzgodnieniu z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej jako dysponentem „Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” nadbryg. Jarosławem Wendta. Podpisane porozumienie dotyczy udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce celem dofinansowania zadań w zakresie zakupu usług/materiałów remontowo – budowlanych z jednoczesną wymianą wyposażenia kwaterunkowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.


Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

08.07.2020

Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znajdują się w zakładce "Okresowe oceny jakości wody"


XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2020

W dniu 7 lipca 2020 r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni przyjęli sprawozdania z działalności PGKiM, współpracy z organizacjami pozarządowymi, oceny zasobów pomocy społecznej; podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019, w związku z czym udzielono absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na sesji został przedstawiony Raport o stanie Gminy Dąbrowa Białostocka i udzielono wotum zaufania Burmistrzowi. Rozpatrzono trzy skargi na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej jako niezasadne. Pozostałe uchwały dotyczyły ustalenia sieci szkół na terenie gminy, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Na zakończenie Burmistrz wręczył Radnym Publikację „Podlaskie Gminy” powstałą dzięki staraniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach obchodów XXX lat odrodzonego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.Informcja o zwołaniu XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

06.07.2020

- Informacja o zwołaniu XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

03.07.2020

Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż od dnia 6 lipca 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy:
1. telefonicznie – 85 7121 100
2. drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
3. EPUAP (/g0945wfdsk/),
4. korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),

W trakcie wizyty w urzędzie prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a w szczególności o:
- przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
- zachowaniu 2-metrowej odległości od drugiej osoby,
- obowiązku zasłaniania ust i nosa;
- noszeniu rękawiczek,
- obowiązku zdezynfekowania rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do urzędu,
- zrezygnowaniu z bezpośredniej wizyty jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, bólu gardła, kichania.

Prosimy, aby osoby odwiedzające urząd stosowały się do obowiązujących zaleceń, wdrożonych w związku ze stanem epidemii.

BURMISTRZ
mgr Artur Gajlewicz
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.